meny

Årsrapport 2017

Forord

I 2017 har RVO-ene i bygge- og anleggsbransjen gjennomført 7698 arbeidsplassbesøk. Dette er en økning fra 2016 med over 200 besøk. Samtidig ser vi at antall stans etter Arbeidsmiljølovens § 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, også har steget fra tidligere år. I 2017 stanset RVO-ene farlig arbeid 2074 ganger. Vi ser flest antall stans i byggebransjen med 1963 stans, hvorav det i 90 % av tilfellene er stans grunnet uforsvarlig arbeid i høyden. I lys av dette er det positivt å lese av de regionale verne­ombudenes rapporter, at de har merket en økning i etterspørsler fra bedrifter som ønsker hjelp til HMS-arbeid.

I sine rapporter melder RVO-ene tilbake om høyt aktivitetsnivå i bransjene. De melder samtidig om mye innleie som fører til store utfordringer med å bygge en god verne- og sikkerhetskultur. I begge bransjene blir det meldt tilbake om en økning av utenlandske arbeidstakere. RVO-ene arbeider derfor med å oversette sine informasjonsbrosjyrer til ulike språk for å nå ut til flest mulig av arbeidstakerne de møter på arbeidsplassbesøk.

I 2017 avsluttet fondet en spørreundersøkelse blant virksomhetene i bransjen. Fondsstyret ønsket å undersøke hvordan ordningen kan utvikles videre, samt å se på hvordan rollen til de regionale verne­ombudene kan inkluderes i et endret arbeidsliv. Tilbakemeldingene vi har mottatt viser at regionale verneombud er ønsket på arbeidsplassene de besøker, og det er gledelig å se at 90 % av virksomhetene mener at besøk av regionalt verneombud vil styrke HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Nærmere 90 % av RVO-enes tidsbruk går til arbeids­plass­besøk. I tillegg til å besøke arbeids­plasser har RVO-ene veiledet virksomheter, skoler, kommuner og byggherrer i spørsmål om HMS og verneombud.

Nærmere 90 % av RVO-enes tidsbruk går til arbeidsplassbesøk. I tillegg til å besøke arbeidsplasser har RVO-ene veiledet virksomheter, skoler, kommuner og byggherrer i spørsmål om HMS og verneombud. De har holdt både presentasjoner og kurs innenfor HMS-tema. RVO-ene har blant annet holdt kurs i håndtering av asbest hvor blant annet politiet og brannvesenet har deltatt. RVO-ene har også holdt flere 40 timers HMS-kurs.

Ordningen har en solid økonomi. I 2017 var underskuddet 2,2 millioner. Egenkapitalen er på over 100 millioner. Arbeids- og sosialdepartementet har fra 1.1.2018 satt ned avgiften fra 0,03 % til 0,02 %. Egenkapitalen vil derfor gradvis reduseres. På bakgrunn av høy aktivitet i byggebransjen på Østlandet besluttet Fondsstyret i 2017 å ansette ytterligere et regionalt verneombud innenfor bygg.

Fondsstyret bevilger penger til prosjekter som har nytteverdi for de regionale verneombudene samt omhandler HMS i bygge- og anleggsbransjen. I løpet av 2017 har det blitt bevilget penger til flere gode prosjekter som RVO-ene kan dra nytte av i sin arbeidshverdag.

Fondsstyret opplever at samarbeidet mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet sine syv regioner fungerer bra. For at ordningen skal fungere etter sin hensikt er det viktig med et godt samarbeid med Arbeidstilsynet, og det jobbes godt med å utvikle dette.

Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2017 har bidratt til et konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende ordning med regionale verneombud. En spesiell takk til de regionale verneombudene som hver dag står på for å bidra til et bedre arbeidsmiljø i de virksomhetene de besøker. Takk rettes også til kolleger i Fondsstyret og til medarbeiderne i sekretariatet.

Bilde av Ørnulf Halmrast
Bilde av signatur
Ørnulf Halmrast
Leder av Fondsstyret