RVO AVGIFT

Ordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i bransjene. Avgiften er hjemlet i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 14-2.

Ordningen omfatter alle virksomheter som driver innen bygge- og anleggsbransjen, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, virkeområde § 5-1. Definisjon på hva som er bygge- og anleggsvirksomhet finner du i § 1-4, pkt 5, samt Statistisk Sentralbyrås standard for næringsgruppering, NACE-koder 41, 42 og 43.

Hva skal jeg betale i avgift?
Hvem må betale avgift?
Kundeportal og endring av beregnet avgift
Nyregistrerte virksomheter og virksomheter med sporadisk drift
Utsendelse av avgift
Klageadgang og saksgang i klagesaker