03.05.2024

Årsrapport for 2023

Jakke med RVO logo

Arbeidsplassbesøk er selve kjernevirksomheten til de regionale verneombudene. I hovedsak er besøkene rettet mot de minste virksomhetene. I 2023 har de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen vært på i overkant 5500 besøk, og de har avdekket en rekke utfordringer. Det har dessverre vært nødvendig med stans av mange arbeidsoperasjoner på grunn av umiddelbar fare for liv og helse, oftest i forbindelse med arbeid i høyden.

RVO-ene for byggebransjen erfarer at første halvdel av 2023 har vært preget av høy byggeaktivitet i hele landet, mens siste halvdel av året har det vært varierende grad av aktivitet med regionale forskjeller.

I anleggsbransjen erfarer RVO-ene at 2023 har vært preget av varierende grad av anleggsaktivitet med regionale forskjeller, da spesielt i det private markedet. Brakkeforhold sjekkes hyppig av RVO-ene og mange anleggsarbeidere har fortsatt dårlige brakkeforhold.

- I samarbeid med partene i arbeidslivet jobber vi for at RVO-ordningen også i fremtiden skal ha en viktig og uavhengig rolle i arbeidsmiljøarbeidet i de respektive bransjene. Denne ordningen er til langsiktig nytte for bransjene, bidrar til like konkurransevilkår og forebygger useriøsitet, skriver styreleder Ørnulf Halmrast i årsrapporten.

Les hele årsrapporten for 2023.

 

Forside årsrapport RVO BA 2023