Internkontroll - for små virksomheter

 to personer utfører internkontroll

Brosjyren gir informasjon om internkontroll for små virksomheter i bygge- og anleggsbransjen. Her får du tips om hvordan du kan lage et internkontrollsystem.

Internkontroll i bedriften skal sikre at arbeidsmiljøproblemer blir oppdaget og tatt hånd om i tide for å unngå skader og ulykker og for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Internkontroll er kvalitetssikring av arbeidsmiljø. Det bidrar til økt sikkerhet, større trivsel, mindre sykefravær og dermed også større inntjening.

Kravet til internkontroll er det samme for alle virksomheter, men avhenger av bedriftens størrelse og risikoområder. Rutiner for HMS trenger ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for arbeidsulykker, brann, forurensning osv. Det er likevel viktig at virksomheten tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til forholdene.

Andre HMS sider