16.04.2020
Tips til HMS-opplæring av ansatte

All opplæring er viktig for å få til et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass. Regionalt verneombud, Nina Paulsen, gir gode tips og råd til hvordan du kan gjennomføre HMS-opplæring av ansatte.

Både daglig leder og verneombudet er pålagt opplæring i HMS som gir kursbevis på gjennomført kurs, men hva med de ansatte? Er det nok å vise de ansatte hvordan man utfører arbeidsoppgavene? Eller at nyansatte får prøve seg i forskjellige arbeidssituasjoner? Svaret på dette er Nei! 

De ansatte har både rett til og er pålagt opplæring, men uten nødvendighet av kursbevis (med unntak av enkelte maskiner og utstyr som krever spesiell opplæring i håndtering)Alle ansatte skal få opplæring både i å utføre jobben, men også i å utføre den på en trygg og sikker måte. Dette innebærer at opplæringen foregår på en slik måte at arbeidstakerne unngår ulykker, skader eller sykdom.  

Opplæring nødvendig for effektivitet og godt arbeidsmiljø   
Det er viktig med god opplæring og øvelse i bruken av nødvendig arbeidsutstyr og i  de ulike arbeidsprosessene for at arbeidstakeren skal føle mestring og være trygg på jobb. Ansatte som til enhver tid er trenet i arbeidsoppgavene og har fått tilstrekkelig opplæring i risikoen ved utførelsen av arbeidsoppgavene, er  sansynligvis mer effektive og det er kostnadsbesparende for virksomheten. God opplæring kan også bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø som gir trygghet og forutsigbarhet, både for den enkelte arbeidstaker, men også i samspillet mellom øvrige ansatte.  

Opplæring som tiltak i forebygging av helseskader
Det er ikke nok å bare få opplæring i selve arbeidsoppgavene. Ansatte må også ha opplæring i risikoen ved utførelsen av arbeidet. Dette innebærer opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organisering av arbeidet og andre forhold som kan forebygge ulykker eller både umiddelbare helseskader og helseskader som kan oppstå over tid. Arbeidsgiver kan kun sette arbeidstakere til å utføre arbeid det er gitt opplæring i. 

Verneombudets rolle i opplæringen
Det er viktig å se nærmere på hvilken rolle verneombudet har ved opplæringen i HMS. F.eks. kan virksomheten gi alle nyansatte tid med verneombudet slik at de blir kjent med arbeidsplassens verneombud og han/hennes rolle og oppgave. Verneombudet kan også bidra i opplæringen i HMS av de nyansatte, videre bør det settes av tid på interne møter til opplæring innenfor HMS temaer.

Tips til opplæring av ansatte
Virksomheten bør ha god struktur i arbeidet med opplæring som gis til ansatte. F.eks.kan det utarbeides en sjekkliste med oversikt over alle opplæringspunktene  nyansatte skal gjennomgå. Slik sikres det at alle punkter de ansatte skal ha opplæring i blir gjennomført. Opplæringspunktene kan krysses av på sjekklisten så snart opplæring er gjennomførtpåfør dato og la den enkelte ansatte signere når punktene er fullført. Slik kan sjekklisten gi en oversikt og dokumentasjon på gjennomført opplæring.

Avslutningsvis har jeg listet opp noen viktige punkter du må gi ansatte opplæring i:

  • Gjennomgang av risikovurderingen
  • Bruken av verneutstyr 
  • Bruken av kjemikalier 
  • Arbeidsrutiner 
  • Ergonomi 
  • Avvikssystemet og varslingsrutiner 
  • Håndtering av vold og trusler 
  • Håndtering av seksuell trakassering og trakassering 
  • Rollen og ansvaret til Verneombud og daglig leder 

All opplæring er viktig for et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass. Trygge og kompetente ansatte er effektiveforutsigbare og reduserer risikoen for stress. Det å investere tid på grundig opplæring vil være kostnadsbesparende. Lykke til og ta gjerne kontakt med en av de regionale verneombudene for å få hjelp til å sette sammen en god HMS-opplæring av dine ansatte.