24.01.2020
Roller i HMS-arbeidet

Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men ansvaret er ulikt og avhenger av hvilken rolle man har i virksomheten. 

Roller i HMS-arbeidet:

Arbeidsgiver 
- skal sørge for at  arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven
- ansvar for etablering av og å legge forholdene til rette for en vernetjeneste
- kartlegge arbeidsmiljøet
- ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
- sørge for at utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
- samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
- gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

Arbeidstaker
- skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet i      virksomheten.
- pliktig til å bruke påbudt verneutstyr
- skal underrette arbeidsgiver og verneombud når det oppdages feil eller mangler. Melde fra ved arbeidsrelatert skade og sykdom 
-  skal avbryte arbeid ved fare for liv eller helse
-  skal gi arbeidsgiver eller verneombudet beskjed så snart du får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
- delta i dialogmøte ved sykefravær

Verneombud
Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. At du er valgt til verneombud, betyr likevel ikke alltid at du skal tre inn på arbeidstakers vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.

Verneombudet skal  ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid å se til at virksomheten er innrettet og vedlikehold, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten.

Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid, dersom det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Bedriftshelsetjeneste er en del av det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten skal ha den kompetansen du trenger i din virksomhet for å følge opp arbeidsmiljøet. For små og mellomstore virksomheter er det vanlig å gjøre en avtale med en ekstern tilbyder av bedriftshelsetjenester. Disse skal være godkjent av Arbeidstilsynet. 
Virksomheter innen overnatting, servering og renhold er pliktige å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

 

Er du eier, daglig leder eller verneombud og trenger hjelp i HMS-arbeidet -  ta kontakt med RVO!