21.04.2020
Hvorfor gjennomføre vernerunde?

Alle arbeidsgivere er i henhold til Arbeidsmiljøloven pålagt å kartlegge arbeidsmiljøet.
Vernerunde er en del av denne kartleggingen. Regionalt verneombud, Mustafa Curuk, gir deg gode tips og verktøy til gjennomføring av vernerunde. 

Målet med en vernerunde er å avdekke potensielle farer og ulykker før de inntreffer, og rette opp feil og mangler før skaden/ulykken oppstår.  

 

I lovteksten finner vi ikke ordet «vernerunde», ordlyden i loven sier; «kartlegging av arbeidsmiljø», dog er vernerunde, den metoden som de fleste bruker for å kartlegge arbeidsmiljøet. Det finnes heller ingen klar bestemmelse rundt hvor ofte en skal foreta en kartlegging, men målet bør være å, til enhver tid, ha oversikt over eget arbeidsmiljø. Det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø påligger arbeidsgiver.  

 

Gode rutiner og verktøy for vernerunde
Det kan være lurt å
ha en skriftlig rutine som beskriver hensikt, omfang og gjennomføring av vernerunde. RVO har utarbeidet en 
rutinemal som kan brukes til å lage en god rutine for vernerunde. En rutine vil bidra til å bevisstgjøre hvorfor og hvordan vernerunde skal gjennomføres. 

 

Et annet godt verktøy for gjennomføring av vernerunden, er en liste med sjekkpunkter. En sjekkliste vil gi vernerunden en struktur og orden på eventuelle funn ved gjennomføringen av vernerunden. RVO har utarbeidet sjekkliste for vernerunde som vil passe små og mellomstore virksomheter i serverings- og overnattingsbransjen samt renholdsbransjen. Sjekklisten er ikke uttømmende og ment som et utgangspunkt.  

 

I tillegg til en systematisk gjennomgåelse av sjekklister, er samtaler med den enkelte arbeidstaker en viktig del av en vernerunde. Det er under disse samtalene arbeidstakeren har mulighet til å kaste lys på eventuelle utfordringer eller situasjoner som må utbedres. 

 

Viktige punkter å huske på ved gjennomføring av vernerunde: 

 •  Ta med de rette personene
  - f.eks. verneombudet og en fra bedriftshelsetjenesten 
 • Velg et godt egnet tidspunkt
  -f.eks.
  en vanlig arbeidsdag der bemanningen er på normalt nivå
 • God dokumentasjon
  - dokumenter
  alt;
   tid, sted, dato, personer og funn. 

 

Har du ytterligere spørsmål? Ta gjerne kontakt med regionalt verneombud i ditt område og bransje.

 

Lykke til med vernerunden! 

Det er viktig med gode rutiner og sjekklister ved kartlegging av arbeidsmiljøet gjennom f.eks. vernerunde.

Rutinemal

Sjekkliste vernerunde