01.03.2023

RVO HRR 10 år

10-årsjubileumskake - RVO HRR 10 år

I dag er det 10 år siden 12 regionale verneombud (RVO) hadde sin første arbeidsdag i ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold. Alle med bakgrunn fra bransjene, og alle med erfaring som verneombud ved tidligere arbeidsplass. Les mer om mål for ordningen og hva RVO kan gjøre for din bedrift.

Siden oppstarten i 2013 har RVO hver dag bidratt til å øke virksomhetenes kunnskap, slik at de kan etablere et godt og systematisk HMS-arbeid. RVO-ene formidler hvor viktig verneombudets rolle er i virksomheten. Godt fungerende verneombud er helt avgjørende for å få til et godt systematisk og forebyggende HMS-arbeid. Dette arbeidet er blitt styrket ytterligere etter at ordningen ble utvidet med fire nye regionale verneombud høsten 2017.

Mål for ordningen med regionale verneombud

Det overordnede målet for regionale verneombud er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsforholdene innen hotell-, restaurant- og renholdsbransjen er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Følgende delmål er definert i ordningens strategi:
Mål 1:   Bidra til at det etableres en vernetjeneste som fungerer etter intensjonen.

Mål 2:   Bidra til etablering av samordningsavtale der det er behov (f.eks. på byggeplass, kjøpesenter og oppdragssteder).

Mål 3:   Gjennom veiledning og kunnskapsformidling bidra til en bedre forståelse og motivasjon i bransjene for å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

Mål 4:   Bidra til kunnskapsutvikling om helse, miljø og sikkerhet i bransjene.

Mål 5:   Samarbeide med Arbeidstilsynet, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i bransjene, og med andre relevante aktører når det er formålstjenlig.

Ordningen med regionale verneombud er finansiert av bransjen selv. Dette er fastsatt i en egen forskrift, og er altså ikke valgfritt for virksomhetene innen verken overnattings- og serveringsbransjen eller renholdsbransjen.

Hva kan de regionale verneombudene gjøre for din bedrift?

Svaret på spørsmålet vil variere ut fra hvem som spør. For eksempel:

  • Har bedriften verneombud?

Hvis svaret på dette er nei, kan det regionale verneombudet gi veiledning om kravet til å ha verneombud og hvordan bedriften kan gjennomføre valg av verneombud. RVO kan også delta og hjelpe til med gjennomføringen av valget. RVO vil da gi et klart råd om at den som kan velges til verneombud ikke skal ha en lederrolle i bedriften, for da kan det blant annet oppstå rollekonflikt.

Hvis bedriften har så få ansatte at de har mulighet til å inngå avtale om annen ordning, kan RVO gi veiledning om dette. Men RVOs råd vil vanligvis da være at det er klokere å velge et verneombud enn avtale om annen ordning, fordi et verneombud kan ha en aktiv og positiv rolle, mens en skriftlig avtale ikke gir noen merverdi.

  • Har bedriftens verneombud kunnskap om vervet og opplæring i HMS?

Hvis svaret er nei, kan det regionale verneombudet gi verneombudet råd og veiledning om hva det betyr å være verneombud, hvilke oppgaver og myndighet man har som verneombud og hvordan det kan være lurt å samarbeide med bedriftens ledelse om systematisk forebygging av skader og ulykker på jobb. RVO kan delta på en vernerunde i bedriften som del av denne veiledningen.

RVO tilbyr også bransjerettet HMS-kurs som daglig ledere og verneombudet kan ta, og arrangerer verneombudsmøter om ulike tema som er nyttige for verneombudene å kunne noe om. I tillegg utarbeider RVO informasjon og verktøy som er tilgjengelige på ordningens hjemmeside og Facebook.

Alt dette kan RVO bidra med, uten ekstra kostnad utover den årlige avgiften. Disse eksemplene er ikke uttømmende, men gir et bilde på hva RVO gjør.

RVO-enes erfaring!

Mange virksomheter ønsker å jobbe systematisk med HMS. Ikke bare fordi det er et krav i arbeidsmiljøloven, men fordi de forstår at det blant annet bidrar til mer fornøyde arbeidstakere, mindre sykefravær og høyere produksjon. Av de som ønsker å gjøre dette, er det noen som allerede er gode på det – og noen som synes at dette er vanskelig. Det er den siste gruppen RVO prioriterer høyest. I tillegg er det en gruppe virksomheter som ikke ønsker å følge kravene i arbeidsmiljøloven. For denne gruppen er RVOs viktigste virkemiddel å sende tips til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet prioriterer ofte tips fra RVO, og følger opp med ulike former for tilsyn.

Kort oppsummert betyr dette at virksomhetene innen hotell, restaurant og renhold gjennom å betale avgiften til RVO-ordningen får:

  • Hjelp og bistand til eget arbeid med vernetjeneste og HMS.
  • Bidra til at andre som trenger det, får hjelp med vernetjeneste og HMS.
  • Bidra til å styrke egen konkurranseevne ved at de useriøse konkurrentene raskere blir avslørt og satt ut av spill av Arbeidstilsynet.

Bistand fra RVO

RVO-ene er gode samarbeidspartner for ledere, ansatte og verneombud og vi bistår gjerne med hvordan du kan få et godt HMS-arbeid og vernetjeneste på din arbeidsplass – ta kontakt med ditt RVO!