28.04.2021
Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning

Den 28. april er det FNs verdensdag for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, også kjent som Verdens arbeidsmiljødag. RVO ønsker å markere denne dagen med å sette fokus på en av de vanligste årsakene til sykefravær og frafall i arbeidslivet; muskel- og skjelettplager.

RVO vil gjennom det kommende året bruke EU-OSHAs kampanje «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning». Kampanjen har blant annet som mål å øke bevisstheten om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager?
Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv. Muskel- og skjelettplager var hoveddiagnosen bak 38 prosent av alle tapte dagsverk knyttet til legemeldt sykefravær i 2016 og er således den største bidragsyteren til tapte dagsverk i form av sykefravær. Denne andelen har ligget på omtrent samme nivå de siste 10 årene. Blant mottakere av uføretrygd var muskel- og skjelettlidelser årsaken i om lag 29 prosent av tilfellene, ifølge de siste publiserte tallene fra NAV (2014). I 2015 anslo Helsedirektoratet at muskel- og skjelettplager koster samfunnet over 200 milliarder årlig. Det er derfor viktig å jobbe forebyggende både for hver enkelt arbeidstakers helse, men også for virksomhetenes og samfunnets økonomi.

Hva er muskel- og skjelettplager?
Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse på smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i knokler, ledd, muskler, sener eller nerver. Rundt 80 prosent av plagene forekommer i rygg, nakke og skuldre, og mange av de forverres eller oppstår på arbeidsplassen vår. Det kan være fordi vi påfører kroppen vår større belastning enn den tåler, eller ved at vi utfører arbeidet på en ugunstig måte over tid.

Det er en rekke faktorer som kan påvirke muskel- og skjelettplager.
Mekaniske faktorer er for eksempel arbeid med hodet framoverbøyd, arbeid i fremoverbøyd stilling, gjentatte og ensidige hånd- eller armbevegelser, stående arbeid, arbeid med løftede armer, løft i ubekvemme stillinger, arbeid på huk eller knær, tunge løft eller tungt fysisk arbeid. Mekaniske faktorer kan forebygges ved ergonomiske tiltak, som å tilpasse arbeid og teknikk til hvert enkelt menneske, gjennom riktig opplæring og ved å organisere arbeidet på en måte som bidrar til variasjon.

Det som kalles organisatoriske og psykososiale risikofaktorer har også stor betydning, og dette er for eksempel høye kvantitative krav kombinert (tidspress, arbeidsmengde) med lav kontroll (liten mulighet til å selv bestemme eller påvirke oppgaver og arbeidsmåter). Rollekonflikt og lederstøtte er også viktige faktorer. Personer opplever rollekonflikt når de finner seg trukket i forskjellige retninger når de prøver å løse sine arbeidsoppgaver. Rollekonflikt handler ikke nødvendigvis om å ha for mange arbeidsoppgaver, men handler om uforenlige, forskjellige eller motstridende krav til arbeidet. Det kan også handle om at en må gjøre arbeidsoppgaver på en annen måte enn den man selv mener er riktig. Lederstøtte handler om å være til stede for sine medarbeidere, vise interesse og vise at en bryr seg. Ved å utvise tillit til medarbeider, skape trygge rammer, gi nok informasjon og skape forutsigbarhet, legger en til rette for et støttende lederskap, og bidrar til å forebygge muskel- og skjelettplager.

Renholds-, overnattings- og serveringsbransjen er utsatte bransjer
Servicepersonell (hotell og restaurant) og renholdere, er yrkesgrupper som ofte har muskel- og skjelettplager. Tall hentet fra Nasjonale overvåking av arbeidsmiljø (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), gir oversikt over mekaniske eksponeringer som kan bidra til muskel- og skjelettplager i ulike yrker og næringer.  Vi ser at yrkene i våre bransjer oppgir at de store deler av arbeidsdagen er eksponert for mekanisk tunge, eller ugunstige, belastninger som for eksempel tunge løft, stående arbeid og arbeid i fremoverbøyd stilling. 

I 2016 oppga 92% av alle yrkesaktive, kokker og kjøkkenassistenter at de jobbet stående tre fjerdedeler av arbeidstiden. For servitører var tallet 77% og blant renholdere oppga 63% at de jobbet stående tre fjerdedeler av arbeidstiden. Over tid kan dette føre til at vi utvikler eller forverrer eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg.

Muskel- og skjelettplager kan forebygges og håndteres
Vi ønsker å øke bevisstheten om at muskel- og skjelettplager kan forebygges i større grad. For å kunne gjøre det på en god måte trenger man kunnskap. God kartlegging, risikovurdering og opplæring er nøkkelen også her. Kanskje kan dere med få grep, litt omorganisering og variasjon, redusere eller fjerne mange av plagene og eventuelt påfølgende sykefravær?

Se gjerne webinar: Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, som EU-OSHA, Arbeidstilsynet og STAMI hadde i oktober 2020: https://youtu.be/F8f0StuzPBc


Regionale verneombud satsning på muskel- og skjelettplager i 2021.
Gjennom hele 2021 vil RVO gjennomføre ulike aktiviteter med fokus på muskel- og skjelettplager, bl.a.:

  • Renholdernes dag 15. juni
  • Webinar høsten 2021
  • Temaveiledning om muskel- og skjelettplager, også digitalt.
  • På vår hjemmeside og facebook-side vil vi månedlig dele informasjon, tips og verktøy.

Målet med satsningen er å spre informasjon og kunnskap om muskel- og skjelettplager, og gi nyttige tips og verktøy til hvordan man kan jobbe forebyggende med dette.

RVO har alle bakgrunn fra og har tidligere jobbet innen overnatting, servering eller renhold. Det gjør at vi har meget god bransjekunnskap og kjenner godt til HMS-arbeid og kan bistå med forebyggende arbeid og veiledning til ledere, verneombud og ansatte i bransjene.

Ta kontakt med RVO om du ønsker bistand til risikovurdering og forebyggende tiltak. Det koster ikke noe å få besøk eller råd og veiledning fra regionale verneombud. Årlig lovpålagt avgift til alle virksomhetene i bransjen finansierer ordningen.

 

Nyttige nettsider:
Nettsiden til EU-OSHA
NAPO – animasjonsfilmer og undervisningsopplegg

 

Kilder:

Helsedirektoratet – Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker 2015

Bærekraft i praksis/2019-21 Oslo Economics, 19. juni 2019

STAMI - Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø/NOA

Arbeidstilsynets risikobilde 2019

Fakta om EU-OSHA: EUs informasjonsorgan for spørsmål knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen, gjennomfører toårige kampanjer for å øke bevisstheten om HMS-temaer i hele Europa.

Gode arbeidsplasser sikret rett belastning 2020 – 2022 - Kampanjenettsiden for muskel- og skjelettkampanjen