23.03.2021
Årsrapport 2020 fra regionale verneombud

Året 2020 har vært preget av koronapandemien. Det har vært et annerledes år, både for RVO-ene og for bransjene RVO skal bistå.

Gjennom året har RVO-ene måtte jobbe fra hjemmekontor i perioder med strenge nasjonale og lokale smitteverntiltak. Dette har medført at RVO-ene ikke har fått gjennomført fysiske besøk til virksomheter og ansatte på arbeidsplasser i like stor grad som tidligere.

Krevende år for HRR-bransjene
Det har vært et svært krevende år for virksomhetene i overnattings- og serveringsbransjen og til dels også renholdsbransjen. Mange virksomheter innen overnatting og servering har deler av året holdt stengt eller hatt åpent med redusert åpningstid og tilbud. For renholdsbransjen har det vært litt annerledes. I slutten av mars 2020 ble renhold løftet frem som samfunnskritisk funksjon. Det kom tydelig frem den viktige folkehelseinnsatsen som gjøres av renholdere og deres arbeid med ivaretakelse av smittevern i samfunnet gjennom smitterenhold og desinfisering.

RVO aktiviteter under koronapandemien
Det har vært en nedgang i antall fysiske besøk på grunn av innførte smitteverntiltak og pålegg om hjemmekontor. RVO-ene har i 2020 gjennomført 755 fysiske bedriftsbesøk og vært i kontakt med 784 renholdsvirksomheter som ikke er godkjent i Renholdsregisteret. Hovedfokus ved besøk og kontakt med virksomheter og ansatte på arbeidsplassen, har naturlig nok vært kartlegging, risikovurdering og tiltak for å ivareta godt smittevern på arbeidsplassen. RVO har utarbeidet gode eksempler på risikovuderinger og tiltak for å bistå bransjene i dette arbeidet og smittevern og involvering av vernetjenesten har vært et tema i all kontakt med virksomhetene.

Veiledning på digitale plattformer
Mot slutten av 2020 ble deler av landet igjen delvis nedstengt og flere av RVO-ene startet med digital veiledning på Teams. RVO-ene har gjennomført både digital veiledning mot enkeltvirksomheter og digitale verneombudsforum. Tilbakemelding er at kunnskapsdeling, veiledning og kompetanseheving fungerer godt digitalt, mens det f.eks. kan være en utfordring å kvalitetssikre virksomhetenes skriftlige dokumentasjon på deres systematiske HMS-arbeid. Ved kontakt med virksomhetene, både fysisk og digitalt, har kartlegging, risikovurdering og tiltak for å ivareta godt smittevern, vært et hovedfokus for både virksomheten og RVO.

Les RVO årsrapport 2020