meny
RVO logo

Resultater fra spørreundersøkelse

Siden slutten av 2015 har det blitt sendt spørre­undersøkelse til alle virksomheter som har hatt besøk av regionale verneombud og som har mottatt en besøksrapport. Undersøkelsen er web-basert og sendes ut til virksomheten i en elektronisk lenke via e-post i etterkant av bedriftsbesøket. Spørre­undersøkelsen tar ca. 5 minutter og det er mulighet for utdyping av svarene i fritekst.

Hensikt og formålet med undersøkelsen er å måle nytteverdien av ordningen med regionale verne­ombud samt at det ønskes tilbakemelding på virksomhetenes erfaring med å få besøk av regionalt verneombud. Resultatene skal brukes til å videre­utvikle RVO-ene og ordningen, slik at ordningen er til best mulig nytte for virksomhetenes vernearbeid.

Pr. desember 2016 har 167 virksomheter svart på spørreundersøkelsen, hovedvekten av svarene kommer fra daglig ledere og eier, men også verne­ombud og andre ansatte i virksomhetene har besvart undersøkelsen. Over 80 % av de som har besvart undersøkelsen hadde hør om ordningen med regionale verneombud. Først og fremst er det gjennom årlig tilsendt avgiftskrav virksomhetene er blitt kjent med ordningen, men over 30 % hadde hørt om ordningen gjennom sin organisasjon.

Det er mottatt flest svar fra virksomheter i renhold, deretter servering og overnatting. I henhold til RVO-enes besøksstrategi er det små og mellomstore virksomheter som skal besøkes, noe som også gjen­speiles i spørsmålet om antall ansatte i virksomheten, der det fremkommer at 85 % av svarene kommer fra virksomheter med inntil 50 ansatte.

Spørreundersøkelse RVO HRR (167 svar)

Hvilken bransje tilhører din virksomhet? (Prosent)

Hvor mange ansatte er det i bedriften? (Prosent)

På enkelte spørsmål blir respondenten bedt om å gradere svarene på en skala fra 1–6, hvor 1 er lavest og 6 er høyeste verdi. I spørsmålene vedrørende tilbakemeldingen på RVO-enes arbeid og ­fremgangsmøte samt total inntrykket av besøk fra RVO, gir et meget høyt gjennomsnitt. Nesten 80 % av virksomhetene har gitt toppkarakter 5 eller 6 i sin vurdering av total­inntrykk ved besøk fra RVO.

I hvilken grad … (på en skala fra 1–6)

  1. mener du at besøket fra det regionale verneombudet vil styrke verne- og HMS-arbeidet i din virksomhet?
  2. var det regionale verneombudet tydelig med å formidle hensikten med besøket?
  3. var informasjonen/veiledningen det regionale verneombudet ga nyttig for din virksomhet?
  4. viste det regionale verneombudet forståelse for utfordringene i din virksomhet?
  5. var det regionale verneombudets rapport etter besøket, tydelig og forståelig?

Hva er ditt totalinntrykk av besøket fra regionalt verneombud på en skala fra 1-6? (Prosentvis)

På spørsmål om hva virksomheten synes er viktigst å få hjelp til av fra RVO-ene og hva slags oppfølging eller informasjon virksomheten har behov for, er følgende sitater hentet:

«Viktigst at de kommer med innspill og erfaring som vi kan bruke i det daglige HMS arbeidet. Flott at vi blir oppfulgt på det vi gjør slik at bransjen kan utvikle seg til den viktige brikken vi er og bør være for våre ansatte og kunder.»

«Hjelpen jeg fikk fra RVO Ibrahim Yener var veldig ­nyttig. Jeg fikk bedre forståelse av hva som trenges av meg som arbeidsgiver for å gjøre arbeidshver­dagen bedre og tryggere for mine ansatte.»

«Økt forståelse for våre lokale utfordringer. At man setter seg inn i de problemstillinge man har lokalt og forsøker å veilede ut i fra dette, og ikke bare minne om universelle lover, regler og forskrifter som ikke like lett lar seg implementere i lokal praksis. ­Etter det første besøket opplevde vi rapporten som tydelig og god, mens den siste var utydelig og kan lett mistolkes, noe som ­setter bedriften vår i et unødig og ufortjent dårlig lys.»

«Jeg har tatt på meg ansvaret for dette i bedriften. Vi er en stor sesongbedrift og får nye medarbeidere hvert år. Det er riktig nok en stamme av arbeidstakere. De vil bli benyttet i dette arbeidet.»

«Det viktigste er å få hjelp til hva som skal være med i HMS-permen og oppfølging for å se om alt er blitt tatt med.»