17.09.2019
Internkontroll - for små virksomheter

Hensikten med internkontroll i bedriften er å sikre at arbeidsmiljøproblemer oppdages og tas hånd om i tide. Skader og ulykker skal unngås og et forsvarlig arbeidsmiljø skal sikres. Internkontroll er kvalitetssikring av arbeidsmiljø som bidrar til økt sikkerhet, større trivsel, mindre sykefravær og dermed også større inntjening.

I denne brosjyren finner du informasjon om internkontroll for små virksomheter
Last ned brosjyren

Kravet til internkontroll er det samme for alle virksomheter, men avhenger av bedriftens størrelse og risikoområder. Rutiner for HMS behøver
derfor ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for arbeidsulykker, brann, forurensning osv. Men det er viktig at virksomheten
tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til de forholdene som er aktuell hos dere. Systemet lages i egen virksomhet. 

Hold orden og ryddighet på arbeidsplassen!

Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.
Skaff dere «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter»
(Internkontrollforskriften) som også inneholder en veiledningsdel. Skulle dere ha spørsmål, kan RVO, tilsynsmyndighetene eller bransje-, arbeids og arbeidsgiverorganisasjonene veilede.