04.02.2020

Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging der formålet har vært å få økt kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter.

SINTEF fikk tildelt midler fra Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen til case-studiet «Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet». De fikk bevilget 1.250.000 kroner.

Datainnsamlingen har vært todelt: Intervjuer med ulike aktører i tre case-prosjekter, og intervju/samtaler med flere regionale verneombud for bygg og anlegg (RVO).

Les hele rapporten til SINTEF

 

SINTEF har identifisert åtte hovedutfordringer knyttet til verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet:

1) Opplæring og kompetanse

2) Valg av verneombud

3) Verneombudets status

4) Rollefordeling i HMS-arbeidet

5) Involvering av verneombudet i tidlig fase

6) Involvering av verneombudet i gjennomføringsfasen

7) Arenaer for erfaringsoverføring og læring

8) Verneombudets rolle i ny tid

 

SINTEF har også identifisert utfordringer og muligheter knyttet direkte til RVO-rollen og de har kommet med anbefaling for bedre utnyttelse av RVO-enes kompetanse. De oppsummeres her:

  • Ta seg god tid ved besøk, med fokus på kvalitet i gjennomføringen, heller enn antall gjennomførte besøk
  • RVO burde delta mer i vernerunder hvis det er ønskelig fra arbeidstakerne og entreprenørens side
  • Det er et potensial for mer bruk av systematiske metoder og rutiner i besøks- og rådgiverrollen for RVO (SJA, vernerunder, etc.)
  • Markedsføre RVO som en ressurs i opplæring av VO i bygg og anlegg, og fremheve viktigheten av et bransjetilpasset 40-timers kurs for verneombud
  • RVO burde ta initiativ til å arrangere samlinger for VO i sine distrikt, for erfaringsoverføring og læring
  • Etablere et faglig forum for RVO nasjonalt, med deltakelse fra de største byggherrene, myndighetene og RVO, bl.a. for å bidra i regelverksutvikling.