10.02.2022

Flest arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsvirksomhet i 2021

Gravemaskiner på anleggsplass

I nyhetssak av 3. februar 2022 på Arbeidstilsynets nettside gis det informasjon om foreløpig tall på arbeidsskadedødsfall i Norge i 2021.

Der fremgår det at 30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. – Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på et historisk lavt nivå, men nå ser vi dessverre en tendens til at det øker igjen, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Om bygge- og anleggsbransjen skriver Arbeidstilsynet:

«Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene både med tanke på antall ulykker og antall som omkommer på jobb. Dette ser vi også i 2021, der bygge- og anleggsvirksomhet er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall.

Ni arbeidsskadedødsfall er registrert i næringen i 2021, som er på samme nivå som årene før, med åtte i 2020 og ni i 2019. For tiårsperioden 2011 – 2020 har det i snitt omkommet åtte arbeidstakere per år i denne næringen, og antallet holder seg dermed stabilt.

Det er stor variasjon i hendelsesforløp for de ni dødsulykkene, men to ulykkestyper er gjengående: Fire av arbeidstakerne døde som følge av å bli klemt/fanget, og tre omkom i fallulykker. To av de ni omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere. 

– Til tross for at antall arbeidsskadedødsfall samlet har gått ned de siste ti årene, ser vi ikke denne utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet, der antallet har holdt seg stabilt siste ti år. Tatt i betraktning at store deler av næringen jobber godt og systematisk med forebygging av alvorlige ulykker, er det altfor mange som omkommer på jobb. Det er viktig at det jobbes systematisk med forebygging på alle nivå i næringen for å unngå disse ulykkene, sier Trude Vollheim».