06.02.2020

En økning i arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg i 2019

Heisekran over nybygg

Arbeidstilsynets statistikk for arbeidsskade dødsfall i 2019 er ute.  Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå, men i bygg og anlegg ser vi dessverre en økning i antall arbeidsskade dødsfall sammenlignet med 2018, som hadde historisk lave tall

Bygge- og anleggsbransjen topper statistikken

De fire næringene som tradisjonelt sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall, er de som også i 2019 har registrert flest dødsfall. Samlet utgjør arbeidsskadedødsfallene i disse næringene 76 prosent av det totale antallet.

  • Bygge- og anleggsvirksomhet: 9 dødsfall
  • Transport og lagring: 5 dødsfall
  • Jordbruk, skogbruk og fiske: 5 dødsfall
  • Industri: 3 dødsfall

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Flest arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsvirksomhet

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år, med et gjennomsnitt på syv dødsfall per år de fem foregående årene. Mens vi i 2018 registrerte et historisk lavt antall med kun fire arbeidsskadedødsfall, ser vi i 2019 en økning til ni dødsfall i næringen. I åtte av de ni arbeidsskadedødsfallene har kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr vært involvert i ulykken

Færre utenlandske arbeidstakere dør på jobb

I 2019 var det kun to utenlandske arbeidstakere som omkom, begge fra Polen, mot fem utenlandske arbeidstakere i 2018. Én av de utenlandske omkomne var ansatt i bygge- og anleggsvirksomhet og én innen forretningsmessig tjenesteyting. I 2019 utgjorde de utenlandske ansatte kun sju prosent av de omkomne arbeidstakerne, mens gjennomsnittet for de fem foregående årene er 30 prosent.

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg og anlegg, men det skjer likevel fortsatt altfor mange alvorlige ulykker i næringen, noe årets tall også viser. Bygg og anlegg er en risikoutsatt næring, og vi vet at det fortsatt er mange virksomheter som har et stort potensial til å arbeide bedre med helse, miljø og sikkerhet. For å kunne redusere risikoen for arbeidsulykker i næringen, må virksomhetene jobbe systematisk og kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet, sier Vollheim.